ΑΝΕΡΓΙΑ –ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΕΡΓΙΑ –ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Εργατικό Κέντρο νομού Κοζάνης σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α), στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πραγματοποίησε έρευνα για τη Μερική Απασχόληση και άλλες μορφές εργασίας στο νομό. Στόχος ήταν να αναδειχθούν οι παράγοντες που σπρώχνουν τους εργαζόμενους σε άλλες μορφές εργασίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΚΕ.Π.Ε.Α του Εργατικού Κέντρου νομού Κοζάνης και επεξεργάστηκε στοιχεία από το ΙΝ.Ε.ΚΑ. Εργατικού Κέντρου νομού Κοζάνης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης του νομού, τα οποία αφορούν το διάστημα του 2001 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2006.

Η έρευνα κατέδειξε ότι η αυξημένη Ανεργία και η οικονομική ύφεση που βρίσκεται ο νομός τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του Ν. 2874/00, οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία την αγορά εργασίας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εξαναγκάζονται σε απασχόληση με δυσμενέστερους για αυτούς όρους.

Ο νομός Κοζάνης, αν και είναι μια βιομηχανική περιοχή με κύρια εκμετάλλευση τη ΔΕΗ, βρίσκεται σε θλιβερή κατάσταση από άποψη απασχόλησης, αφού τα τελευταία χρόνια οι θέσεις εργασίας μειώνονται συνεχώς, δεν γίνονται προσλήψεις στη ΔΕΗ, ενώ και οι επενδύσεις είναι μηδενικές.

Οι παραγωγικοί κλάδοι της γούνας και του μαρμάρου είναι σε φθίνουσα πορεία, την ίδια στιγμή που η συρρίκνωση του αγροτικού τομέα προσθέτει στους ήδη υπάρχοντες ανέργους και νέους, λόγω της εγκατάλειψης των αγροτικών δραστηριοτήτων.

Η ανεργία στον νομό, σύμφωνα με τα στοιχεία, ξεπερνά το 20% χωρίς να διαφαίνεται καμία προοπτική ανάκαμψης.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ................................ 47000

ΑΝΕΡΓΟΙ .................................................... 12500

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ........................... 59500

Η ανεργία πλήττει στον νομό κυρίως τις γυναίκες και τους νέους που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό σε αυτές της κατηγορίες πλησιάζει το 30%.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στην περιοχή μας η Μερική Απασχόληση και οι Συμβάσεις Έργου που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία αυξάνουν σημαντικά το μερίδιο τους στην αγορά εργασίας.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ............................................. 41064

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ................................................ 4536

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ & ΑΛΛΑ ....................................... 1400

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ .................................................... 47000

Βέβαια, οι κατηγορίες των μερικώς απασχολούμενων δημιουργούν νεόπτωχους, γιατί στην ουσία μοιράζεται μια θέση εργασίας πολλές φορές σε περισσότερα από δύο άτομα, με αποτέλεσμα οι αμοιβές τους να είναι τόσο χαμηλές, ώστε να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Το φαινόμενο πλήττει κατά κύριο λόγο τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα με ασφάλιση του ΙΚΑ.

ΑΣΦ. ΙΚΑ /ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ .................................................... 14464

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ................................................................. 4536

ΣΥΝ.ΕΡΓΑΖ ΜΕ ΑΣΦ.ΙΚΑ ΙΔ. ΤΟΜΕΑ ......................................... 19000

Επιπλέον, υπάρχει και το φαινόμενο οι μερικώς απασχολούμενοι να αμείβονται μόνο ως μερικώς απασχολούμενοι και στην πράξη να εργάζονται πλήρως. Το φαινόμενο της μερικής απασχόλησης είναι κατεξοχήν διαδεδομένο στις γυναίκες και λιγότερο στους άνδρες.

ΑΝΔΡΕΣ .................................................... .................................................... 1586

ΓΥΝΑΙΚΕΣ .................................................... ..................................................2950

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ......................................................... 4536

Σε ότι αφορά τις συμβάσεις έργου, πρωταθλητής στις μορφές αυτού του είδους αναδεικνύεται το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και οι διάφορες Δημοτικές Επιχειρήσεις, όπου οι εργαζόμενοι ασκούν εξαρτημένη εργασία αλλά εμφανίζονται ως εργολάβοι. Η προσπάθεια απόκρυψης της εξαρτημένης εργασίας για να μην δημιουργούν οι εργαζόμενοι δικαιώματα, δημιουργεί εισφοροδιαφυγή από το ΙΚΑ και γενικότερα καθεστώς ομηρίας σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Ουσιαστικά δημιουργείται η νέα γενιά συμβασιούχων.

Φυσικά, τα φαινόμενα αυτά πρέπει άμεσα να χτυπηθούν και να ελεγχθούν από τους μηχανισμούς του Υπουργείου και η Πολιτεία να σταματήσει να παραβιάζει και να καταστρατηγεί την Εργατική Νομοθεσία.

Αυτές οι μορφές απασχόλησης είναι ελάχιστα αποδεκτές και το μόνο που προσφέρουν είναι ανασφάλεια, φτώχεια και εξάρτηση. Ο μεγαλύτερος ρυθμός μερικής απασχόλησης σε σχέση με αυτόν της πλήρους απασχόλησης είναι δυσανάλογος, καθώς η πρώτη υποκαθιστά τη δεύτερη.

Η αύξηση της μερικής απασχόλησης παράλληλα με αυτή της ανεργίας, σημαίνει ότι αυτή η μορφή ευελιξίας δε συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, και ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίζει την αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας.

ΕΤΗ .........ΑΤΟΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2001 .................................................... 1341

2002 .................................................... 2065

2003 .................................................... 2479

2004 .................................................... 2826

2005 .................................................... 3302

Η πλήρης απασχόληση με ικανοποιητικές αμοιβές αποτελεί τη μόνη και απαραίτητη προϋπόθεση για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, γιατί καταξιώνει τον εργαζόμενο οικονομικά και ασφαλιστικά.

Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η κινητοποίηση όλων των φορέων για την διεκδίκηση μιας πρότασης για την ανάπτυξη του νομού, που θα δώσει διέξοδο στους νέους της περιοχής, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας μόνιμης και πλήρους απασχόλησης και όχι θέσεις εργασίας που δίνουν ψεύτικες ελπίδες και αποτελούν διαβατήριο για τη φτώχεια.

Πάντως παρ’ όλες τις διαφορετικές απόψεις για το θεσμό της Μερικής Απασχόλησης, είναι αναγκαίο η κατηγορία αυτή των εργαζομένων να γνωρίζει και να διεκδικεί τα προβλεπόμενα από το νόμο για τη μορφή αυτής της εργασίας:

  • Η σύμβαση Μερικής Απασχόλησης πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλόμενων, τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, το χρόνο απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, τον τρόπο αμοιβής και τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης.
  • Ο εργοδότης οφείλει – μέσα σε 15 ημέρες από την κατάρτιση της σύμβασης Μερικής Απασχόλησης – να τη γνωστοποιήσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Αν δεν προβεί στην γνωστοποίηση αυτή θεωρείται ότι η σχετική σύμβαση καλύπτει σχέση πλήρους απασχόλησης.
  • Όσον αφορά στις αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων, αυτές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολούμενων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης.
  • Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων προσαυξάνονται κατά 7,5% σε περίπτωση που αμείβονται με το κατώτατο όριο αποδοχών – κατά τις κείμενες διατάξεις – δηλαδή κατά την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας που καλύπτει τον συγκεκριμένο εργαζόμενο και τον εργοδότη και το ωράριο απασχόλησης τους είναι μικρότερο των τεσσάρων ωρών ημερησίως.
  • Απαγορεύεται απόλυση λόγω άρνησης αποδοχής μετατροπής της σύμβασης από πλήρη σε μερική απασχόληση.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

bgeerfg [url=http://roboti-cs.com/eknkkepea.blogspot.com/]eknkkepea.blogspot.com[/url] vpuwwef